Wrzosowa 79 27-200 Starachowice, Polska
+48 791225050
stowarzyszenie.jezafrykanski@gmail.com

Dzień Jeża 2019

Sekcja Jeży Pigmejskich

Dzień Jeża 2019

Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zgłoszenia.
Wyniki:

III Miejsce Jeżyna 11 pkt.
II Miejsce Tosia 12 pkt.
I Miejsce Grappa 13 pkt.

Gratulujemy!

Regulamin zabawy z okazji Dnia Jeża 2019

 1. Organizator Polski Związek na rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych, z siedzibą w Starachowicach, ul. Wrzosowa 79
 2. Data rozpoczęcia 3 listopada 2019 roku, data zakończenia 10 listopada 2019 roku
 3. W zabawie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, będące właścicielem jeża pigmejskiego.
  Nie mogą brać udziału członkowie Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Zadania:
  Od 3 listopada prezentowani są sponsorzy nagród. Jeśli sponsor posiada i poda adres swojego Fan Page, należy polubić wskazaną stronę oraz odpowiedzieć do 9 listopada 2019 r. na zadanie konkursowe zamieszczone na jego Fan Page.
  Od 3 listopada do 9 listopada należy przesłać na adres pzzeid@gmail.com zdjęcie swojego autorstwa pigmejskiego jeża afrykańskiego, z oświadczeniem: „Zapoznałam/em się z Regulaminem zabawy z okazji Dnia Jeża 2019, akceptuję go. Akceptuję Regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.”
  Zdjęcia zostaną opublikowane na Fan Page https://www.facebook.com/JezPigmejskiStowarzyszenie/
  Autor zdjęcia i odpowiedzi/sloganu zamieszczonego na Fan Page sponsora, będąc właścicielem praw autorskich, akceptując ten regulamin, uprawnia Organizatora do udzielenia sponsorom, licencji niewyłącznej do korzystania ze zdjęć dla celów realizacji działań wynikających z umów o współpracy.
 5. Wyłonienie Zwycięzcy:
  Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz przesłanego zdjęcia jeża.
  Komisja w składzie: Joanna Krajewska, Marcin Milewicz (członkowie Organizatora) przydzielą od 1-7 punktów każdemu uczestnikowi konkursu.
  Zwyciężają 3 najwyżej ocenione osoby.
  Komisja ogłosi wyniki Zabawy do dnia 12 listopada 2019 roku na stronie internetowej w Serwisie www.jezpigmejski.zwierzomania.edu.pl
 6. Nagrody:
  Trzy najwyżej ocenione prace, otrzymają upominki.
 7. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej www.jezpigmejski.zwierzomania.edu.pl
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac na wystawie oraz w publikacjach związanych z konkursem.
 9. Obowiązek informacyjny:
  Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a ponadto,
  promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana.
  Administrator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.
 10. Wydanie nagród: drogą pocztową, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania danych do wysyłki. Jednakże nie później niż do 2 grudnia. Jeśli do 25 listopada 2019r. Zwycięzca nie przekaże danych do wysyłki upominków, te zostaną przekazane na adopcje jeży.
 11. Ochrona danych osobowych uczestników konkursu
  Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe:
  imię, nazwisko, adres pocztowy oraz email Zwycięzców
  adres email uczestników.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek na rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych, z siedzibą w Starachowicach, ul. Wrzosowa 79

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  wykonania realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 9, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;
  prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Wygrana w konkursie w formie przyrzeczenia publicznego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 w/w ustawy, jest wolna od podatku, ponieważ jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł.
 2. Regulamin konkursu został umieszczony na stronie www.jezpigmejski.zwierzomania.edu.pl. Dokładny adres https://jezpigmejski.zwierzomania.edu.pl/dzien-jeza-2019/